top of page

קוד אתי.

כללי אתיקה מקצועית

קוד זה נועד להדריך את המתורגמנים המשרתים דוברי שפות מיעוט (דוברות ומסמנות), מכאן, ואת נותני השירות (דוברי עברית) , מכאן, ולאפשר להם לשמור על סטנדרטיים מקצועיים. קוד אתי אינו יכול לצפות כל תרחיש אפשרי, ואף אינו ניתן ליישום מכאני בכל מצב ומצב, אולם הוא מהווה בסיס להתנהגות ראויה.

* הקוד האתי כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד

המתורגמן  ישמור בחיסיון מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו, ולא יפיצו ברבים. 
המתורגמן  ידאג ליידע את לקוחותיו כי הוא אמון על הבטחת סודיות.

שמירת סודיות.

המתורגמן  לא ינצל לרעה מידע שהושג במהלך עבודתו המקצועית.
המתורגמן  לא יעניק יחס מועדף לצד זה או אחר.
המתורגמן יימנע מלקבל מתנות, הטבות וכדומה מלקוחותיו.

אי משוא פנים וניגוד אינטרסים.

המתורגמן לא יקבל על עצמו עבודה שאינו מסוגל לבצעה.
אם במהלך ביצוע תרגום מתעוררת בעיה (כגון חוסר יכולת לשמוע את הנאמר) המונעת מן המתורגמן לבצע את עבודתו כהלכה, עליו להסב את תשומת-לב לקוחותיו לכך.

התאמה למשימת התרגום.

המתורגמן יכבד כל הסכם התקשרות שהתחייב לגביו, יגיע מבעוד מועד, ויבצע את העבודה כמיטב יכולתו. למען הסר ספק, מכלל זה עולה כי מרגע שהתחייב המתורגמן (בכתב או בעל-פה) לקבל על עצמו עבודה מסוימת, אל לו לבטל התחייבות זו, גם אם הוצעה לו לאחר מכן עבודה עדיפה, מבחינתו.

עמידה בהתחייבות.

המתורגמן  יחתור לשמר את כישורי התרגום שלו ואת ידיעותיו ולשפרם על-ידי השתתפות בסדנאות, השתלמויות ומפגשים מקצועיים, התייעצות עם עמיתים, חברות בארגון מקצועי, הסמכה במוסד מתאים וכו'.
המתורגמן יתכונן כראוי לכל מטלה תרגומית, לרבות לימוד המושגים הדרושים, במידת האפשר.

התעדכנות ולמידה מתמשכת.

המתורגמן יעשה כמיטב יכולתו לתרגם את הנאמר משפה לשפה תוך שמירה על כל מרכיבי המסר המקורי ובאופן שהתרגום יישמע טבעי ככל האפשר בשפת היעד.
המתורגמן ישתדל לשמר את המשלב, הסגנון והנימה של הדובר בשפת המקור. 
אל לו למתורגמן להשמיט פרטים על דעת עצמו, ואל לו להוסיף מידע על דעת עצמו. עם זאת, כאשר מדובר בהסברים הנובעים מהבדלים בין-תרבותיים, מותר למתורגמן, על-פי שיקול דעתו, להבהיר את כוונת הדובר, תוך התייחסות לפן התרבותי. כמו כן מותר לו לשאול את הדוברים אם הדברים הובנו.

דיוק ונאמנות לדוברים.

המתורגמן יתנהג בצורה הולמת כלפי כל בני-השיח, ויכבדם.

שמירה על כבודם של הדוברים.

המתורגמן יגבה שכר הוגן עבור עבודתו, בלא משוא פנים, ובלא ניצול מעמדו. מתן שירותי תרגום בלא תמורה אינו סותר את כללי האתיקה והמקצוע, אולם מדובר במצבים יוצאי דופן בלבד. פרטי ההעסקה יסוכמו מראש בין המתורגמן לבין לקוחותיו.
מתורגמן המפרסם עצמו יקפיד על דיוק בעובדות ובתיאור כישוריו המקצועיים.
המתורגמן ינהג בכבוד הראוי כלפי עמיתיו למקצוע.

יושר והגינות.

bottom of page