top of page
Abstract Architecture
Line separator

קורסים.

הוראת שפת הסימנים

הרשמה

במהלך שנת 2022 ייפתח קורס להכשרת מורים נוסף בהנחיית דורון לוי.

פרטים נוספים אצל רכזת בית ספר לשפת הסימנים

couple-talking-using-sign-language.jpg

הוראת שפת הסימנים

רמות א ו- ב

הכשרת אנשים חירשים וכבדי שמיעה להוראת שפת הסימנים הישראלית בהיבט הבלשני ובהיבט התוכני

bottom of page