top of page
Abstract Architecture

קורסים.

הוראת שפת הסימנים

הרשמה

במהלך שנת 2022 ייפתח קורס להכשרת מורים נוסף בהנחיית דורון לוי.

פרטים נוספים אצל רכזת בית ספר לשפת הסימנים

couple-talking-using-sign-language.jpg

הוראת שפת הסימנים

רמות א ו- ב

הכשרת אנשים חירשים וכבדי שמיעה להוראת שפת הסימנים הישראלית בהיבט הבלשני ובהיבט התוכני

bottom of page